Mitä yrityksemme tekee

PRU Asbesti Oy on asbestipurkamisen ammattilainen koko Suomessa

Tiimillämme on vuosikymmenten työkokemus asbesti- ja haitta-ainetöistä, sekä asbestikartoituksista. Teemme erikokoisia purkukohteita asuinkiinteistöistä teollisuusrakennuksiin. Parhaimmillamme olemme haastavissa työkohteissa. Toimimme vastuullisesti ja erityistä huolellisuutta noudattaen. Kuulumme PRU konserniin ja kauttamme saa tarvittaessa myös purkamisen kokonaisratkaisut konepurkuineen.

Toimintatavat

 
Lue lisää
Panostamme tehokkaan ja sopimuksen mukaisen työskentelyn lisäksi sekä ympäristöystävällisyyteen että työturvallisuuteen. Työmaidemme toimintakulttuuriin kuuluvat kiinteänä osana jätteiden lajittelu ja kierrätys. Pyrimme saamaan yhteistyökumppaneiksemme paikallisia toimijoita, mikä osaltaan pienentää materiaalien, laitteiden ja henkilöstön siirtelystä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Noudatamme nolla tapaturmaa -periaatetta, jonka mahdollistaa tilanteiden ennakointi mm. turvallisuussuunnitelman avulla. Saatuamme asiakkaan purkutyökohteen asbestikartoituksen aloitamme kattavan turvallisuussuunnitelman laatimisen ja teemme ilmoituksen alkavasta työmaasta alueen työsuojeluviranomaiselle. Asbestikartoituksen avulla asbestia sisältävä työmaakohde merkitään asianmukaisin varoitusmerkein, ja se eristetään muusta työmaasta. Eristetylle alueelle pääsevät ainoastaan kyseiseen asbestityöhön nimetyt ja asbestipurkuluvan omaavat työntekijät. Kohteen asbestia sisältävien osien purkaminen yksilöidään kohde- tai osastointipurkumenetelmiä käyttäen. Kohdepurku tarkoittaa irrotettavissa olevien asbestikohteiden siirtämistä kokonaisina haitta-ainekäsittelyyn. Osastointipurkaminen puolestaan toteutetaan niissä kohteen osissa, joissa kohdepurku ei ole mahdollista. Kohde osastoidaan niin, että siihen kuljetaan kahden eristetyn välitilan kautta. Kolmas eristetty välitila sijoitetaan varsinaisen asbestia sisältävän ongelmakohdan ympärille. Tila alipaineistetaan, ja työntekijät työskentelevät tilassa asianmukaisissa, asbestia läpäisemättömissä varusteissa asianmukaisia henkilönsuojaimia käyttäen. Alipaineistusta seurataan ulkopuolelta mittarien avulla, ja paineen laskiessa etsitään ja korjataan vuotokohdat. Asbestikohteiden työntekijöiden työturvallisuus taataan myös riittävällä kohdekohtaisella perehdytyksellä sekä asiantuntevalla työn johtamisella ja valvonnalla. Asbestin kulkeutuminen altistusalueen ulkopuolelle estetään merkitsemällä ja pakkaamalla työhön käytetyt välineet ja varusteet erikseen asbestia läpäisemättömin pakkausmateriaalein. Asbestin loppusijoituspaikka on merkitty näkyviin ennen työn alkamista työsuojeluviranomaiselle tehtyyn ilmoitukseen. Asbestitöiden päätyttyä tila puhdistetaan asianmukaisesti asbestipitoisesta materiaalista, ja altistumisalueen ilman asbestipitoisuus tarkistetaan mittaamalla. Lisäksi laaditaan asiakirja, jossa dokumentoidaan kirjallisesti tilan puhtaus sekä jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot.

Asbestin purku

Purkutyöt

 
s

Asbestikartoitukset

 

Työkohteitamme

Työkohteita teollisuudessa

 

Julkisten rakennusten työkohteita

 

Erityishaastavat työkohteet

 

Asbesti – mitä se on?

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joita käytettiin rakennusmateriaaleissa Suomessa vuosina 1922 – 1994. Erityisen runsasta käyttö oli 1960 – 80 -luvuilla. Esimerkiksi putkieristeissä, tasoitteissa, maaleissa, liimoissa, ilmastointikanavissa, muovimatoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa käytetty asbesti läpäisee pienikuituisena hengityselinten suojamekanismit ja varastoituu keuhkoihin pysyvästi. Suomessa asbestin käyttöä alettiin rajoittaa 1970-luvulla sen syöpää aiheuttavien ominaisuuksien vuoksi. Vuonna 1977 ruiskutetun asbestin käyttö kiellettiin, mutta asbestia sisältävien rakennusmateriaalien käyttö jatkui runsaana aina 80-luvun loppupuolelle saakka. Vuonna 1988 asbestipurkutöiden tekeminen muuttui luvanvaraiseksi, minkä jälkeen materiaalin käyttö väheni huomattavasti. Vuosina 1993 – 94 asbestipitoisten materiaalien valmistus, maahantuonti, myyminen ja käyttöönotto kiellettiin.

Asbestiin liittyvä nykylainsäädäntö

 
Lue lisää
(https://www.finlex.fi/fi/laki/alalkup/2015/20150798) Vuoden 2016 alusta astui voimaan uusin asbestilaki, jolla tarkennettiin asbestipurkutyön vaatimuksia sekä työsuorituksiin liittyvää työturvallisuutta. Nykylain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa on ennen purkua tai purkamista vaativaa remontointia suoritettava asbestikartoitus, jossa paikallistaan asbestin sijainti sekä selvitetään sen määrä, laatu ja pölyävyys kohdetta purettaessa. Kartoitus on dokumentoitava kirjallisesti.

Asbestikartoitukset

 
Lue lisää
Asbestikartoituksella paikallistetaan purettavan kohteen asbesti, mikä tarkoittaa kyseisen haitta-aineen sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin. Epäilyttävien ainelöydösten kohdalla aineen koostumus varmistetaan laboratoriotutkimuksilla. On tärkeää huomata, että kohteen remontointi- tai purkutyö on mahdollista aloittaa vasta asbestikartoituksen jälkeen.

Asbestityöt ovat luvanvaraisia

 
Lue lisää
Koska asbestityöt ovat luvanvaraisia, asbestia sisältävien kohteiden käsittely on lain mukaan teetettävä alan ammattilaisella, jolla on työn vaatima erikoiskoulutus ja asianmukaiset luvat. Aluehallintovirasto ylläpitää asbestipurkutyöluparekisteriä (asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi), josta löytyvät kaikki luvanvaraiset tahot asbestipurkutöiden tekemiseen Suomessa. Asbestipurkutöistä tehdään aina ilmoitus alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, suositusten mukaan vähintään seitsemän päivää ennen työn alkamista. Mikäli asbestialtistuksen määrässä tapahtuu muutoksia tai työtä tekevät työntekijät vaihtuvat, ilmoitus on uusittava.

Turvallisuussuunnittelu

 
Lue lisää
Asbestin löydyttyä purku- tai korjauskohteessa on aloitettava turvallisuussuunnittelu, jolla estetään asbestille altistuminen eri työvaiheissa ja työn jälkeen. Suunnitteluvaiheessa laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka sisältää arvion altistuksesta, suunnitelman altistumisalueen rajaamisesta ja siellä toimimisesta, henkilösuojaimista, työvälineiden käsittelystä, asbestijätteen käsittelystä ja purkualueen puhtauden varmistamisesta.

Pru asbesti oy

Puistokatu 5 57100 Savonlinna

Soita meille

050 597 9689

Ota yhteyttä

Palvelemme koko Suomen alueella

Soita meille:

050 597 9689

Meilaa:

suvi.brunou@pru.fi

Posti-ja laskutusosoite:

Co Yritystoiminnan Ratkaisijat Oy Olavinkatu 52 II krs 57100 Savonlinna